Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Düzce Valiliği
Düzce Valiliği

DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

11 Eylül 2019
DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI
 
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN
PROJE VE BEDELİ
Düzce  Merkez Orhangazi Mah.
 (Yörükler)
  1492 9.708,29 Arsa Ortaöğretim Alanı 24.650.00,00 TL
 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ
DEĞERİ (TL)
Düzce  Merkez İstilli   63 5.920,00 Tarla Sanayi Alanı 2.368.000,00 TL
Düzce  Merkez İstilli   65 4.040,00 Tarla Sanayi Alanı 1.616.000,00 TL
Düzce  Merkez İstilli   66 6.800,00 Tarla Sanayi Alanı 2.720.000,00 TL
Düzce  Merkez İstilli   68 4.760,00 Tarla Sanayi Alanı 1.904.000,00 TL
Düzce  Merkez İstilli   731 34.249,00 Müfrez Tarla Sanayi Alanı 13.699.600,00 TL
Düzce  Merkez Orhangazi Mah.
 (Yörükler)
  1132 4.760,00 Tarla Ticaret+Konut+Yol Alanı 2.856.000,00 TL
 
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:3)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN
 PROJE VE BEDELİ
Düzce  Merkez Kiremitocağı Mah.   530 4.999,37 Arsa Sosyal Kültürel Alan 18.155.839,00 TL
 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:4)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ
 DEĞERİ (TL)
Düzce  Merkez Kültür 11 52 1.447,46 Arsa Ticari+ Konut Alanı 8.322.895,00 TL
Düzce  Merkez Kültür 42 6 1.080,02 Bahçeli Kargir Ev ve Odunluk Ticaret Alanı 5.593.174,00 TL
Düzce  Merkez Beyciler   1012 6.315,32 Hali Arazi Konut+Park Alanı 2.526.128,00 TL
Düzce  Merkez Nalbantoğlu 161 1 7.976,50 Arsa Konut Alanı 1.994.125,00 TL
1-Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Tablo 1-de yer alan Proje İmam Hatip Ortaokulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 10:30 da,  Tablo 2-de yer alan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır. 
2-Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 24.650.000,00 TL maliyetli (Özel Tip Projeli)  Proje İmam Hatip Ortaokulu yapımına karşılık Tablo-2 de belirtilen ve toplam 25.163.600,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar, Tablo-3 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 18.155.839,00 TL maliyetli  (Özel Tip Projeli) Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  yapımına karşılık Tablo-4 de belirtilen ve toplam 18.436.322,00  TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek; Yapılacak Proje İmam Hatip Ortaokulu toplam inşaat bedelleri olan  24.650.00,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 25.163.600,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 513.600,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel ve Yapılacak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplam inşaat bedelleri olan  18.155.839,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 18.436.322,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 280.483,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel  sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir. 
3-Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. 
4- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içeresinde inşaat ruhsatını alması zorunludur. 
5-Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 700 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. 
6-Geçici teminat bedeli Proje İmam Hatip Ortaokulu için; 3.774.540,00 TL, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için ise 2.765.448,30 TL dir.
7-Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmazlar için ihale dokümanı bedeli  1.000,00 TL dir.
8-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a)Geçici teminat  bedeli Proje İmam Hatip Ortaokulu için; 3.774.540,00 TL, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için ise 2.765.448,30 TL  nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
d)İhale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
f)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g)Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir.


 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır