Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
YAPI KOOPERATİFİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

            1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 3. ve 4. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) verilecek ana sözleşmenin onaylanması ve kuruluşa izin verilmesini müteakip, kooperatif merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ile tüzel kişilik kazanır.

Yapı Kooperatifleri (Konut Yapı Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ve Yapı Kooperatifi Birliklerinin kuruluş işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler:

Kooperatif ünvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerinin kullanılmaması, "arsa" kelimesinin kullanılmaması ve Türk Ticaret Kanununun 48. maddesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ünvan sorgulama ve anasözleşmelerin doldurulması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersis Sisteminden ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ ) gerçekleştirilmektedir.

Mersis sisteminden doldurulan anasözleşmelerin eksik veya hatalı yerlerinin İl Müdürlüğümüz sayfasında yer alan anasözleşmeler ile karşılaştırılıp notere onaylattırılması gerekmektedir.

Mersis sisteminde uygunluğu belirtilen unvan’ın bağlı bulunulan Ticaret Odası ve il Müdürlüğümüz tarafından uygunluğu soruşturulmalıdır.

           Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir. (KEK-1)

Dilekçe ekinde;

1-) Kooperatifin merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicil müdürlüğünde yetkili personel huzurunda ve her sayfası kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış 6 adet kooperatif anasözleşmesi.                                                                         

Ana Sözleşme Örnekleri :

Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşme Örneği  (KEK-2) 

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşme Örneği (KEK-3) 

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Ana Sözleşme Örneği (KEK-4) 

Ana sözleşmede doldurulması zorunlu alanlar:

a)  Unvan, merkez, süre ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim (en az üç) ve denetim ( en az iki) kurulu üyeleri ile ilgili bölümlerin doldurulmuş olması,

b)  Sermaye ve paylarla ilgili 7. ve 8. Maddelerdeki boş kısımların kurucu ortak sayısına bağlı olarak doldurulmuş olması,

c)  Ana sözleşmelerin son sayfasında yer alan ve kurucuların Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası., Tabiiyeti, sermaye taahhüdü, ödediği sermaye ve imza bölümlerinin doldurulmuş olması gerekmektedir.

d) 1163 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre kurumlar tarafından taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼’ü Ticaret Siciline tescil ve ilanı ile tüzel kişilik kazandıktan sonra kooperatif ya da kooperatif birliği hesabına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca Ana sözleşmede belirtilen ilk yönetim kurulu üyelerinden birine ödenmesi ve bu hususun kooperatif izin başvuru formundabeyan edilmesi

 gerekmektedir.

2-) Kooperatif kuruluş bilgi formu (KEK-5)

3-) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin akrabalık taahhütnamesi (KEK-6)

     1163 Sayılı Kanunun 98. Maddesinin atıfta bulunduğu Türk Ticaret Kanununun 349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biri ile, eşi ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından ana sözleşmenin arkasında yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmesi gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıkları araştırılarak, Türk Ticaret Kanununun 349. Maddesine uygunluğu sağlanmalıdır.

4-) Yönetim Kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmadıklarına dair taahhütname (KEK-7)

5-) Kurucu ortakların nüfus cüzdanı örnekleri (nüfus cüzdanı fotokopileri) ve ikametgâh belgeleri

6-) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kurulmasında Ana sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Vergi Dairelerinden alınan belgenin aslı verilmelidir.

7-) Kooperatif Birliklerinin kuruluşunda kooperatiflerin konularının aynı veya birbiri ile ilgili nitelikte olması kooperatif birliği kurulmasına ilişkin en az yedi kooperatif tarafından alınan genel kurul kararlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması ve kooperatif birliğine iştirak edenlerin en az 50 pay taahhüt etmelerinin sağlanması gerekmektedir.

           * İzin, Tescil ve İlan için; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kooperatif kuruluşuna izin verildikten sonra; kooperatifin adresine kuruluş yazısı ve ekinde anasözleşmeler gönderilir. Bu gönderime müteakip bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanın bir sureti Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.