Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Düzce Valiliği
Düzce Valiliği
YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Anasözleşme değişiklik başvuruları sırasında istenilecek bilgi ve belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinin Yapı kooperatifleri sistemi (e-kooperatif) vatandaş bilgilendirme portalında (http://yapikooperatifportal.csb.gov.tr/Home/Index) yayımlanır. Anasözleşme değişikliği için İl Müdürlüğüne doğrudan dilekçe ile (DEK-1) veya e-devlet uygulamasından başvuru yoluyla elektronik ortamda müraacat edilir.

Başvuru ekinde;

  • Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni halinin karşılıklı olarak 6 nüsha halinde yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni, (DEK-2)
  • Anasözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren yönetim kurulu kararı örneği ve Karar defteri açılış sayfası (İlgili madde değişiklikleri belirtilmelidir),
  • Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gzatesi'nin bir örneği, varsa anasözleşme değişikliklerini içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örnekleri,
  • Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yönetim kurulu yetki belgesi,
  • Yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirkülerinin bir örneği,
  • Kooperatife ait yürürlükteki anasözleşmenin bir örneği,
  • Kooperatife ait güncel bilgileri içerir bir adet bilgi formu, (DEK-3) verilmesi gerekmektedir.

* Anasözleşmede belirlenen faaliyet süreleri sona ermiş olmasına rağmen zamanında süre uzatımı yapmayan, ancak faaliyetine devam eden kooperatiflerin, faaliyetlerini sürdürdüklerini ve tasfiye işlemlerine başlamadıklarını mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veyahut serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelemeleri halinde süre uzatımına ilişkin anasözleşme değişiklik talepleri sonuçlandırılır. 

* Anasözleşmede belirlenen faaliyet süreleri sona ermiş olan tasfiye halindeki kooperatiflerin faaliyetleri tasfiye amacıyla sınırlı bulunduğundan, bu kooperatiflerin süre uzatımına ilişkin talepleri faaliyetlerini sürdürdüklerine dair herhangi bir rapor aranmadan karşılanır.                                                          

*Kooperatif merkezinin, unvanının ve her bir ortağın taahhüt edeceği pay miktarının değiştirilmesi taleplerinde, ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliklerinin belirtilmiş olması gerekmektedir

*Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kooperatif ana sözleşme değişiklik iznini Müteakip, ilk genel kurul toplantısında gündeme eklenerek görüşülüp kabul edildikten sonra genel kurul tutanağına yazılır. Bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanın bir sureti Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.